STATUT

STATUT

STATUT FUNDACJI "INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO"
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Fundacja "INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO" (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Pana: Pawła Zagórskiego, zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 sierpnia 2016 roku, w Warszawie.
2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
3. Fundacja działa w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach i postanowienia niniejszego Statutu.
§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji .
§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
§ 5
Do celów statutowych Fundacji należy działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez:
1) działalności na rzecz wyszukiwania osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, tanecznie;
2) działalności na rzecz promocji osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, tanecznie;
3) działalności charytatywne;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) podtrzymywanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) promocje i organizacje wolontariatu;
§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, castingów, festiwali, warsztatów, cyklicznych zajęć, kursów tematycznych wystaw i środków przekazu,
2) fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
3) finansowanie działań i projektów związanych z wyszukiwaniem osób uzdolnionych poprzez organizację castingów i festiwali, realizację własnych projektów,
4) promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,
5) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego, 6) rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
2. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
§ 7
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
§ 8
Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.
§ 9
Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rozdział II
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), oraz środki finansowe, ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) świadczeń Fundatora;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) odsetek bankowych;
4) dochodów ze zbiórek publicznych;
5) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
7) funduszy Unii Europejskiej;
8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
§ 12
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
Rozdział III
ORGANY FUNDACJI
§ 14
Organem Fundacji jest Fundator i Zarząd Fundacji.
§ 15
I.Fundator
Fundator Paweł Zagórski piastuje urząd Prezesa Zarządu Fundacji.
II. Zarząd Fundacji
§ 16
1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Sekretarza Zarządu Fundacji. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
4. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji może ustać na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
2) śmierci członka Zarządu Fundacji,
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu Fundacji mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
8. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 17
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
7) ustalanie planów działania Fundacji;
8) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
9) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
10) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
11) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości; 12) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;
§ 18
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
§ 19
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.
§ 20
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
§ 21
1. W sprawie zmiany celu fundacji oraz w przedmiocie innych zmian Statutu decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiana celów oraz innych zmian Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej uchwały. Uchwała podjęta przez Fundatora w zakresie zmiany celów Fundacji i innych zmian Statutu jest dla Zarządu Fundacji wiążąca.
Rozdział IV
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje fundator – Pan Paweł Zagórski. Postanowienie § 16 ust. 3 znajduje odpowiednie zastosowanie.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
Szukaj